Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Haalbaarheidsstudie Circulaire Gevel-economie

Circulair Bouwen.jpg
Start project: 1 januari 2014
Einde project: 31 december 2014
 
Samenvatting van de studie
 
De Bouw maakt de komende decennia een transitie door van lineair naar circulair: gebouwen die niet langer nodig zijn leveren grondstoffen voor de fabricage van nieuwe gebouwen. Dit valt samen met een trend waarbij de producent méér verantwoordelijkheid draagt voor de prestaties van een product gedurende de levensduur. Het kan profijtelijk worden om de economische levensduur van een gebouw of onderdelen daarvan te verlengen door hergebruik. Gebouwen die frequent veranderd moeten worden of een korte exploitatieduur hebben, kunnen gerealiseerd worden met hoogwaardige oplossingen met een afschrijvingstermijn van 30 jaar of méér.
 
VMRG, VKG en Real Capital Systems hebben in 2014 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, gericht op verkenning van nieuwe business modellen voor de gevelbranche. Omdat toeleveringsbedrijven schakels zijn in een keten is naar het gehele voortbrengingsproces gekeken, met bijzondere aandacht voor logistiek. Een eerste versie van dit visiedocument is besproken met een groep bedrijven in een workshop op 14 oktober 2014. 
 
Er zijn drie modellen onderzocht: 
  1. De producent blijft eigenaar van de gevel. Deze regelt in dit geval ook de financiering en draagt zorg voor beheer en onderhoud. Na gebruik neemt de producent de gevel terug. 
  2. De producent verkoopt de gevel aan de klant, maar garandeert terugname. Het is waarschijnlijk dat de producent ook zorg draagt voor het onderhoud om de kwaliteit bij terugname te borgen. 
  3. Een groep samenwerkende bedrijven garandeert terugname, op voorwaarde dat de producten aan nader vast te stellen kwaliteitseisen voldoen. De gevels worden gecertificeerd voor hergebruik en/of recyclisatie. 
Op korte termijn lijkt model c het meest kansrijk. Voor de klant / gebruiker is dit interessant omdat de terugname garantie niet beperkt is tot de oorspronkelijke leverancier. Voor de deelnemende producenten is het interessant omdat zij de kosten en risico’s van de garantie kunnen delen. Verwacht wordt dat opdrachtgevers een product met terugnamegarantie prefereren boven een niet-gecertificeerd product. 
 
VKG beschikt inmiddels al over een recycling systeem. VMRG overweegt nu hetzelfde op te zetten samen met geïnteresseerde leden. Een certificaat dat door de branche wordt uitgegeven kan deel uitmaken van een bestekspecificatie. 
 
Model c is een goede opstap naar de modellen a en b. De geconsulteerde ondernemingen zien een groeiende belangstelling bij klanten voor terugname garanties, al dan niet samen met product/dienst combinaties en financiering. Het opent een markt voor duurdere maar tevens hoogwaardige, onderhoudsarme en duurzame producten die de Total Cost of Ownership van gebouwen helpen verlagen. Voor de gevelbranche betekent het dat er nieuwe verdienmodellen ontstaan. 
 
Circulair bouwen leidt naar verwachting tot een andere organisatie van de bouwsector. Producenten van hoogwaardige systemen zoals gevels ontwikkelen zich tot partners in een coöperatief aanbod van producten en diensten. De ketens worden korter en verantwoorde-lijkheden worden gedelegeerd naar partijen die over de meeste kennis beschikken, en die de processen van productie, montage, onderhoud, demontage en hergebruik het beste beheersen. De nieuwe business modellen worden uitgewerkt in het vervolgproject ‘Business Modellen voor Circulair Bouwen’, welke eveneens ondersteund wordt door het MIT topsectoren programma van EZ.