MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Recycling van kozijnen in Nederland

 
house_circle_arrows_1600_clr_5949.jpg
Start project: september 2014
Einde project: december 2015
 
In Nederland zal als gevolg van het Energieakkoord veel geïnvesteerd worden in schilisolatie.
Dit zal onder andere tot gevolg hebben dat veel kozijnen worden vervangen voor kozijnen met
ramen met een fors hogere isolerende waarde. Dit zal leiden tot veel vervanging van
raamkozijnen.
 
Raamkozijnen bestaan uit bestandsdelen die grotendeels recyclebaar zijn:
  • Glas
  • Hout
  • Metalen en
  • PVC
 
Deze stoffen kunnen veelal als materiaal worden hergebruikt in nieuwe producten, dan wel kan de houtfractie aangewend worden voor de productie van duurzame energie. De metalen en pvc hebben een relatief hoge opbrengst (tot enkele honderden euro’s per ton), terwijl het hout en het glas een relatief lage opbrengst hebben (circa EUR 20,- per ton). Het perspectief van opbrengsten uit de teruggewonnen materialen, maakt raamkozijnen een interessante bron voor recycling.
 
In tegenstelling tot sommige andere Europese landen (zoals België, Duitsland en Oostenrijk) bestaat er in Nederland geen inzamelsysteem voor alle soorten kozijnen (hout, kunststof en aluminium). In deze buitenlandse systemen is het evenmin noodzakelijk om het glas uit het kozijn te verwijderen alvorens af te voeren. Alle kozijnen worden in één container afgevoerd naar een bewerkingslocatie, waar vervolgens het ontglazen en scheiding van de materialen plaatsvindt. Een dergelijk systeem beperkt het aantal containers en handelingen op de bouwplaats en door de procesmatige benadering op de bewerkingslocatie, kunnen er kwalitatief goede materialen worden aangeboden voor verdere recycling. Hiermee is het gewenste hoogwaardig hergebruik van de materialen gewaarborgd.
 
In Nederland bestaat wel een systeem voor de gescheiden inzameling voor alleen kunststofkozijnen. In dit systeem worden de ontglaasde kozijnen gezamenlijk met het productie afval van pvc profielen ingezameld door de leveranciers van kunststofkozijnen. De ontglaasde kunststofkozijnen kunnen bij diverse leveranciers van kunststofkozijnen om niet worden ingeleverd. Het inzamelsysteem is echter gebonden aan de inzameling van Pvc-productie afval, tenzij er sprake is van een groot volume.
  
In dat geval zijn er mogelijkheden voor rechtstreekse afvoer van deze kozijnen, doch worden de eventuele extra logistieke kosten (containerkosten) doorbelast aan de ontdoener/aannemer. Tevens dient de ontdoener/aannemer veelal de kozijnen op de bouwplaats te ontglazen. Een ander aspect is dat in huidige situatie veelal een houten kozijn wordt vervangen door een kunststofkozijn. Er wordt dan wel een nieuw kunststofkozijn geplaatst, doch het houten kozijn wordt niet hoogwaardig gerecycled. 
  
Er bestaat ook een gescheiden inzamelsysteem voor vlakglas. Op veel locaties in Nederland kan dit glas ‘om niet’ worden ingeleverd, waarna het door Vlakglas Recycling Nederland verder wordt getransporteerd en gerecycled. Ook dit inzamelsysteem kent de mogelijkheid om bij een groot volume, inzamelmiddelen op de bouwlocatie te krijgen voor een directe afvoer. Bij de inzameling van vlakglas is het wel noodzakelijk dat de ontdoener het glas scheidt van het kozijn. Vervolgens dient de ontdoener het kozijn nog gescheiden af te voeren. Deze vorm van bronscheiding is alleen mogelijk bij grootte renovatieprojecten, doch bij een beperkt aantal kozijnen zijn de logistieke kosten te hoog. Gevolg hiervan is dat de kozijnen daarom afgevoerd met het bouw- en sloopafval. Bij de recycling van deze afvalstromen, is een volledige recycling van het kozijn niet mogelijk (bijvoorbeeld glas wordt niet teruggewonnen). 
 
Voor ontdoeners zijn deze in Nederland bestaande systemen niet laagdrempelig. Er moeten de nodige handelingen gedaan worden (scheiden van glas van kozijn et cetera) om een afvalstroom te krijgen waarvoor een deel van de kozijnen (kunststof en het glas) een gescheiden inzamelsysteem bestaat. Het overige materiaal dient alsnog via andere kanalen te worden afgevoerd. Al dit ontglazen en scheiden op de bouwplaats en afvoeren via verschillende systemen, maakt het systeem vanuit ontdoenersperspectief complex en het ontglazen brengt veiligheidsrisico’s (snijrisico) met zich mee. Afvoer via het bouw- en sloopafval is dan een eenvoudigere route, doch dan gaan de hoogwaardige materialen van een kozijn deels wel verloren voor materiaalrecycling. Binnen dit project zal veiligheid een belangrijke plaats krijgen. Sinds begin dit jaar is in de regeling bouwbesluit een verplichting opgenomen dat glas, al dan niet met kozijn bij slopen gescheiden moet worden als er meer dan 1 m3 van vrijkomt. Hierdoor is het noodzakelijk dat er meer aandacht komt voor het traject na het gescheiden houden. In de regelgeving is een mogelijkheid opgenomen om het glas inclusief kozijnen geschieden te houden. Hiervan kan gebruik gemaakt worden door ook in Nederland te starten met een inzamelsysteem middels containers voor alle soorten kozijnen, waarbij het glas in zijn geheel, deels of in zijn geheel niet is verwijderd uit het kozijn. Hiertoe zijn enkele systemen in Oostenrijk, Duitsland en België bestudeerd en daaruit is geconcludeerd, dat een dergelijke inzameling mogelijk ook in Nederland kan functioneren. 
  
De verwachting is dat door de laagdrempeligheid van een dergelijk inzamelsysteem, er aanzienlijk hogere percentages aan recycling worden gerealiseerd. Tevens kan een dergelijk systeem ook worden gebruikt om rolluiken en dergelijke mee in te zamelen, zodat deze veelal kunststofelementen ook aangewend kunnen worden voor materiaal hergebruik. Dit sluit aan de doelstelling van de Stichting Recycling VKG. Zij ondersteunen projecten die leiden tot meer recycling van kunststof gevelelementen. Om deze redenen is het interessant om te onderzoeken of een nieuw inzamelsysteem voor raamkozijnen daadwerkelijk leidt tot hogere percentages recycling tegen een concurrerend tarief.